GDPR

A SuperBike Magazin

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a SuperBike Magazin kiadója Mayer Zsuzsanna EV. ( 1154

Budapest, Bezerédj Pál u. 54., a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési

elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára

nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat

kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások

minden terület.n, minden egyén számára, tekintet n.lkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva

legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, kül.n.sen a magánélethez való jogát tiszteletben

tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság kül.n.s tekintettel vette figyelembe az

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy

„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal .sszefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a

bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerz.s célját szolgáló névés

lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a

személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény

kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE"

ajánlásait.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és

adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon

más módon megjelenő, az Adatkezelőn k.vüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz,

szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy

ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók

szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található

hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési

tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő

semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így kül.n.sen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése,

tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése,

felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és

megsemmisítése.

2.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –

meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

• Mayer Zsuzsanna EV.(1154 Budapest bezerédj Pál u. 54.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága, regsztációs szám: 13 97 136677; adószáma: 67329342-2-42;) a továbbiakban:

„Adatkezelő”.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó.

Adatkezelő a Konferencia- egyéb rendezvények szervezője, Honlapok üzemeltetője, és a portfoliójába

tartozó időszakosan megjelenő kiadványok kiadója, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást

végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon, és a Folyóiratokban és a

digitális térben elérhető Szolgáltatásokat.

2.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy

Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen

Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók a jelen tájékoztató 9.1 pontjában

felsorolt szervezetek.

2.6 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: superbike.hu, katyaunga.hu és a

honlapokhoz tartozó social media felületek.

2.7 Kiadvány(ok): SuperBike Magazin és egyéb időszakosan megjelenő magazinok

2.8 Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, nyereményjátékokon való részvétel,

Adatkezelő által üzemeltetett online kiadványok, és kiadásában megjelenő időszakos kiadványok,

Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások,

amelyek elérhetők a Honlapokon, Rendezvényeken, és Kiadványokban.

2.9 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében

megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.10 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővcl munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

2.11 Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra

jelentkezik.

2.12 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, rendezvények, nyereményjátékok szervezéséhez, az egyes

Honlapok üzemeltet.s.hez, időszakos Kiadványok megjelentetéséhez vagy a Honlapokon,

Kiadványokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár k.zvetlenül, akár

közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik

biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az

Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon

szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy

hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár

önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.13 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

2.14 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.15 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.16 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.17 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

2.18 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben

automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai

műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2.19 Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait

működtető technikai megoldások összessége.

III. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó valamely Honlap felület.t látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan

rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások

igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely,

telefonszám, e-mail cím, arckép, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyf.l-azonosító szám.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél) küld,

telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás

időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szüks.ges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4 Az Adatkezelő az által szervezett rendezvények előadóiról és résztvevőiről az alábbi Személyes

adatokat kezeli: név, szakmai titulus (Dr, prof stb.), e-mail cím, beosztás, telefonszám, másodlagos

telefonszám, azon vállalkozás neve, amellyel kapcsolatban áll, szektoriális és tevékenységi érdeklődés,

kedvezményre jogosító tagsági jogviszonyok. előadók életrajzi adatai.

3.5 Az Adatkezelő az általa lebonyolított eseti nyereményjátékok körében az alábbi Személyes adatokat

kezeli: nev, szület.si idő, cím, e.-mail, telefonszám, foglalkozás, és a nyereményjáték hirdetésében

megjelölt Személyes adatokat

3.6 A webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a következő Személyes

adatokat: az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, továbbá a

számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat,

valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó

Személyes adatokat.

3.7 Az Adatkezelő szerződéseivel .sszefügg.sben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy

meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail

címét.

3.8 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltet.s.hez technikailag

kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása n.lkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési

tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése

érdekében.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot

(ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének

biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a

Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k

alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie

n.lkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a

következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott

adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények

alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező

számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket

az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a

Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az

internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az

oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő

adatokat a rendszer a Felhasználó kül.n nyilatkozata vagy cselekménye n.lkül a belépéskor, illetve

kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) a Társaság üzleti tevékenyégével .sszefüggő kapcsolattartás,

c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;

e) Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása

f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés

g) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése,

a kényelmi funkciók igénybevétele;

h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

i) statisztikák, elemzések készítése;

j) közvetlen üzletszerz.si illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

k) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

l) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és r.szükre

a nyeremény biztosítása;

m) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,

módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt

szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések

érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

n) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és

jelentések küld.se,

o) Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,

p) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

q) a Felhasználók jogainak védelme;

r) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

s) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének

elősegítése.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság

felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a

Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes

adatokat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használják fel.

5.2 Amenniyben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását

ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált

Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók

adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a

hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely

azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a

Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás

jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében),

a Felhasználó kül.n hozzájárulása n.lkül is rögzítik.

A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a

véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek

között.

A kül.nb.ző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó

önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése illetve

teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések és az Adatkezelő

marketing/értékesítési tevékenységének támogatása. A Felhasználó mint vásárló a Honlapon történő

regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az

igénybe vétel során megadott Személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a mindenkor

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről

szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó

kül.n hozzájárulása n.lkül végezhető.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály

ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes,

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes

személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által

generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen

beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden

felelősség a Felhasználót terheli.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott Személyes adatainak

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy

a./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,

b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel

.sszefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta

és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során

harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a

Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása

céljából.

5.6 Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése

céljából az általa kezelt adatokkal .sszefügg.sben kutatásokat végezhet, illetve azokról anonim

statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási tevékenység során Adatkezelő

az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem

azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Társaság

jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott

Felhasználóknak célzott on-line és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küld.se céljából

felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni.

Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek,

valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szüks.ges Személyes adatokat az

Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az

Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

6.4 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő

célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását

megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.5 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.6 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet

gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a

hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve

a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a

jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre

vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek

rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és

nem gyűjt.

6.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott

Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső

szolgáltatókon k.vül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában

történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen

formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-,

vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a

Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé

teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.8 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók

össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy

szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.9 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az

érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés

céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett

jogos érdekét nem sérti.

6.10 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a

felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen

elvesztését, jogtalan megsemmisül.s.t, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és

jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő

minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.11 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki:

Az adatvédelmi tisztviselő

- neve: Hajósi Norbert

- e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- telefonszáma: 0630 2370440

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a r.gz.t.süket követően legfeljebb 7 napig

tárolják.

7.2 A Felhasználó által küld.tt e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik

regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90.

napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését

indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által az Adatkezelő Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal .sszefügg.sben megadott

Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról – az

adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez

esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a

Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette

meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az

Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének

megszüntet.s.t. A Felhasználó Adatkezelés megszüntet.s.re irányuló, a Szolgáltatásról való

leiratkozás n.lküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban

előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

Az Adatkezelő által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait

Adatkezelő – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény

vagy nyereményjáték végéig kezeli.

Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerz.sre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig

fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett

bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó

regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor –

bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a

lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig

kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok

egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek

összekapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását

megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye

– nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az

Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza

a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk

alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az

Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat

törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, .rv.nyes.t.sük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó

személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára

hozzáférést.

A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások

beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon

megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére

küld.tt ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küld.tt emailben,

tájékoztatást kérhet. A levélben küld.tt tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor

tekinti hitelesnek, ha a megküld.tt kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben

küld.tt tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó

regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása

előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az

Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az

Adatkezeléssel .sszefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén

arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy

módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes

adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a

Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil

oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi

(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót,

megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését

követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küld.tt hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a

Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok

pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem

állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az

Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri

azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza,

ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a

Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel

olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése

kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szüks.ges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen

üzletszerz.s, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű

feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét

megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a

kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről

értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra

kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a Társaság külső Adatfeldolgozót nem veszi igénybe.

X. Külső szolgáltatók

10.1 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat

vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját

adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesznek

annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a

jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen

Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan Külső

szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók

számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e- mail, regisztrációs

név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek.

E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik,

továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók:

Facebook Inc.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső

szolgáltatókkal működik együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k,

esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként

e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt

kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a

Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó k.szül.k.ről, a

böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k

használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó

domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs

lehetőség.

E Külső szolgáltatók a r.szükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint

kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

Google Analytics

Gemius AdOcean

Gemius Prism

Google AdExchange

Google Doubleclick for Publishers

TEN Media

Netadclick

10.4 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a webshop szolgáltatás

biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső

szolgáltatók a rendelkez.sükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma,

bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn

kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:

SimplePay

OTP bank

CIB bank

Payment Gateway

Voxinfo Kft. (SMS fizetés)

10.5 Szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók

Adatkezelő webshop szolgáltatásának biztosításához, a tőle megrendelt termékek kiszállításához

futárszolgálatot vesz igénybe, amely a számára átadott felhasználói Személyes adatok vonatkozásában

adatkezelőnek minősül. A szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók a

rendelkez.sükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a saját

adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb

tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS

Európa u. 2.)

10.6 Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban

vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is

a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a

Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár an.lkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a

Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből

esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva –

alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek kül.n.sen, de nem

kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software

Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd.,

Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC. Jellyfish Connect Digital Publishing.

E Külső szolgáltatók a r.szükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint

kezelik.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen

tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására

őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből

származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2 Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben

megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt

harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési

rendelkezései az irányadók.

11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó

tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival valamint helyiségeinek

látogatóival .sszefüggő adatkezelések:

12.1 Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, szület.si név,

adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, szület.si hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó

lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs

neve, házastárs szület.si neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek)

adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) szület.si helye,

ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.

12.2 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi

(nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

12.3 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák

meg

12.4 Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes,

megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális

munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.

12.5 Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szüks.ges

dokumentumok Adatkezelőnek történő megküld.s.vel hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során

megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem

vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig.

Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküld.tt önéletrajzban és egyéb

jelentkezéshez szüks.ges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális

munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan

helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet,

abból a célból, hogy a Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását

és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.

12.6 Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével .sszefüggő okból a irodájában

és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek,

amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés

teljesítésével .sszefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint

felhasználásra azok elk.szült.től számított 72 órán belül törtölni kell.

XIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

13.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével

bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit,

ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szüks.g.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő

munkatársai is Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , e-mail címen, és az alábbi telefonszámon: +3630 2370440

14.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával k.zvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

14.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a

jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 22.

Keresés

Elapsed time was 0.0050859451293945 seconds.